MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU istung

TEISIPÄEVAL, 19. detsembril 2017. a algusega kell 15.00 Märjamaa rahvamajas (Sauna 2, Märjama alev)

Päevakord:

 1. Kasti-Orgita Lasteaia põhimäärus. Ettekandja T. Mesila
 2. Märjamaa valla haridusasutuste hoolekogude kord. Ettekandja T. Mesila
 3. Sünni-, matuse- ja ranitsatoetuse maksmise tingimused ja kord.  Ettekandja M. Viska
 4. Märjamaa valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra § 4 punkti 1 rakendamine. Ettekandja M. Viska
 5. Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks. Ettekandja M. Viska
 6. Märjamaa valla 2017.a IV lisaeelarve. Ettekandja L. Laurits
 7. Märjamaa valla maamaksumäära kehtestamine. Ettekandja T. Matsalu
 8. Nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks, maaüksusele sihtotstarbe määramine. Ettekandja K. Kalmus
 9. Katastriüksustele sihtostarvete määramine. Ettekandja P. Helliste
 10. Kivi-Vigala külavanema ametisse kinnitamine. Ettekandja P. Kärsna
 11. Märjamaa valla tunnustuse avaldamise korra rakendamine. Ettekandja U. Kristal
 12.  Vigala Vallavolikogu 27.06.2013 määruse nr 9 “Õpilasstipendiumide taotlemise, määramise ja maksmise kord Vigala vallas” kehtetuks tunnistamine. Ettekandjad T. Mesila ja P. Kärsna
 13. Märjamaa valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetuste taotluste läbivaatamiseks komisjoni moodustamine. Ettekandja U. Kristal
 14. Märjamaa Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord. Ettekandja M. Linna.
 15. Vallavolikogu ja osavallakogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise maksmise kord. II lugemine.Ettekandja U. Kristal
 16. Informatsioon

TERE TULEMAST!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *